mediationovereenkomst

De (MfN) mediationovereenkomst: wat spreekt u goed af met elkaar?

Als u besluit om een mediator in te schakelen voor een arbeidsconflict, is het uiteraard van belang dat u de zaken goed afspreekt. U wilt niet alleen de beste mediator voor uw probleem, maar u wilt óók weten waar u aan toe bent. Een (MfN) mediationovereenkomst biedt uitkomst.


Eerst kiest u een mediator die bij u past

Om het optimale resultaat te krijgen, is het noodzakelijk om een mediator te kiezen die wordt vertrouwd door de betrokkenen/deelnemers aan de mediation. Een mediator vindt u via collega’s, bekenden, vrienden, familie enz. Of zoek via Google op: “mediator arbeidsconflict + woonplaats”. Gediplomeerde MfN-Registermediators (een aanrader) vindt u in het MfN-register.

Wat staat er in een (MfN) mediationovereenkomst?

Waarom een mediationovereenkomst? Mediators die zijn aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland (MfN) zijn verplicht voorafgaand aan de mediation een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met de partijen. De mediator zal de mediationovereenkomst voor de aanvang van de mediation aan de partijen toesturen, zodat zij deze rustig kunnen doornemen. Eventuele vragen worden door de mediator beantwoord.

De mediationovereenkomst. De mediationovereenkomst omschrijft de vier pijlers waarop mediation is gebaseerd:

  1. vrijwilligheid;
  2. bereidheid om er samen uit te komen (intentie of commitment genoemd);
  3. geheimhouding; en
  4. onpartijdigheid van de mediator en hoe om te gaan met tussentijdse afspraken.

Daarnaast bevat de mediationovereenkomst afspraken over de kosten en de verslaglegging.

Vrijwilligheid. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Partijen kunnen tussentijds de mediation beëindigen om welke reden dan ook. Daarna zal nog een slotbijeenkomst plaatsvinden om de beëindiging te bespreken.

De intentie (ook wel commitment genoemd). Partijen spreken door ondertekening van de overeenkomst de intentie dat zij bereid zijn zich in te zetten om het conflict op te lossen. Van belang is daarbij dat de betrokkenen bereid zijn actief naar de ander te luisteren en zich ook te verplaatsen in de belangen van de ander. Dit geldt uiteraard vice versa.

Geheimhouding. Afgesproken wordt dat alles wat in de mediation wordt gezegd ‘geheim’ is. Dat wil zeggen dat betrokkenen niet met anderen praten over wat er in de mediation op tafel is gekomen. Als alle betrokkenen toestemming geven om wel zaken te delen met anderen (bijvoorbeeld een partner, een advocaat, een leidinggevende) dan kan daarvoor een afzonderlijke (schriftelijke) afspraak worden gemaakt.

Honoraria en kosten. De mediationovereenkomst bevat een bepaling over de kosten. In de meeste gevallen worden de kosten in een arbeidsmediation door de werkgever betaald. De mediator heeft in dat geval een afspraak gemaakt over de kosten met de werkgever. Deze afspraak wordt in de mediationovereenkomst vermeld. Alhoewel de werkgever vaak degene is die betaalt, kan er ook een andere verdeling van de kosten worden gemaakt of een er kan een kostenplafond worden afgesproken. In dat geval is het van belang om in de mediation te bespreken welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de (aanvullende) kosten.

Vastlegging. Als partijen een oplossing hebben gevonden, dan zullen deze afspraken worden vastgelegd. Het kan gaan over afspraken over omgangsvormen, salaris, communicatie, enz. Als het gaat om een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan zullen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Tip van Al-lex. U kunt de mediationovereenkomst van Al-lex downloaden via onze website.

Het voordeel als u kiest voor een MfN-mediator

Alexandra Leenders is als registermediator aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland (MfN) en de groep Arbeidsmediation van het Mfn.  Zij hanteert de modelovereenkomst van de MfN, waar ook het MfN-Mediationreglement  onderdeel van uitmaakt. Daarmee krijgt u zekerheid over hetgeen u mag verwachten.


Tip van Al-lex. Sluit een schriftelijke mediationovereenkomst af met de betrokken partijen. Iedereen kent dan zijn/haar rechten en plichten voordat het mediationproces wordt ingegaan.