Boetebeding

De boete in een concurrentiebeding: het boetebeding

Het boetebeding? Als uw onderneming mogelijk risico’s loopt indien een werknemer bij een concurrent gaat werken, kunt u dit proberen te voorkomen door in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Doe dat dan wel met een goede stok achter de deur en neem een boete op.


Het concurrentiebeding

U moet er niet aan denken… Een werknemer met veel belangrijke, specifieke kennis van uw bedrijf neemt ontslag en stapt over naar de concurrent. Met een concurrentiebeding en/of relatiebeding kunt u de kans hierop verkleinen. Neem dan ook een boetebeding op. Daarmee kunt u direct actie te kunnen ondernemen bij overtreding.

Waaraan moet het boetebeding aan voldoen?

Het boetebeding moet aan bepaalde eisen voldoen.

  • Schriftelijk afspreken. Het boetebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Dat mag in de arbeidsovereenkomst zelf, maar ook in de cao. Let op. Het concurrentiebeding en het relatiebeding moeten individueel met elke werknemer overeengekomen worden.
  • Over welke overtredingen hebben we het? Het moet duidelijk zijn op welke voorschriften het boetebeding betrekking heeft.
  • Wat is de hoogte van de boete? Het bedrag van de boete moet per overtreding zijn vastgelegd.

Minimum loon. Alhoewel er met werknemers met een minimumloon vaak geen concurrentie-/relatiebeding wordt afgesproken, is het goed te weten als u dat tóch wilt, u nog verder aan banden wordt gelegd. Het volgende is dan nog van toepassing:

  • De bestemming van de boete moet duidelijk zijn. De boete mag niet ten goede komen aan uzelf of uw onderneming maar wel aan een goed doel, zoals de personeelspot.
  • Maximum boete. Het bedrag aan boetes mag over een week niet hoger zijn dan het loon voor een halve dag. Eén afzonderlijke boete mag niet hoger zijn dan een halve dag loon per week.
  • Bestemming boete. U moet de bestemming van de boete vermelden en de boete mag niet tot uw persoonlijk voordeel zijn. U kunt wel de boete in een fonds met een goed doel, zoals de personeelspot, storten

De werkelijk geleden schade

U kunt zich dus, in geval van overtreding van het concurrentiebeding met daarbij een boetebeding, naast de boete, het recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade voorbehouden.
Maar let op! Als werkgever kunt u niet én een boete én de daadwerkelijk geleden schade vorderen. Daarover heeft de Rechtbank Midden-Nederland  al eens een uitspraak gedaan. De kantonrechter Amsterdam heeft geoordeeld dat een werkgever wel in het beding mag opnemen dat hij schade zal vorderen, voor zover deze schade méér bedraagt dan het boetebedrag.

Standaardformulering van het boetebeding

De formulering van een boetebeding bij overtreding van het concurrentiebeding kan bijvoorbeeld zijn:

“Indien de werknemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn concurrentiebeding zoals genoemd in artikel # van deze overeenkomst, dan is hij zonder verdere ingebrekestelling of aanmaning direct een boete verschuldigd van € 2.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. De boete laat het recht van werkgever onverlet om tevens nakoming van het concurrentiebeding te vorderen en/of schadevergoeding te vorderen.”

Wat te doen als er problemen dreigen?

Stel, Freek heeft opgezegd en is bij de concurrent gaan werken. Ondanks dat u een relatiebeding bent overeengekomen, krijgt u nu toch signalen uit de markt dat Freek úw klanten aan het benaderen is. Dat pikt u niet. Hoe verder?

Allereerst doet u er verstandig aan Freek schriftelijk te sommeren om te stoppen met het benaderen van de relaties die hij binnen uw dienstverband heeft opgedaan.

Tip van Al-lex. Voorkom discussie over welke relaties het gaat, door van tevoren een lijst van (al deze) relaties op te stellen en door de werknemer te laten ondertekenen.

Wijs Freek vervolgens op het overeengekomen relatiebeding én geef aan dat een boete is verschuldigd. Stopt Freek niet, dan rest u niets anders dan Freek voor de rechter te dagen.


Tip van Al-lex. Rechters kijken kritisch naar de formulering van een concurrentiebeding, relatiebeding en bijbehorend boetebeding. Overleg tijdig (voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld bij wijziging van de functie) met uw juridisch adviseur over de juiste formulering van deze bedingen.