Werknemer niet echt ziek

Werknemer niet echt ziek. Wat moet ik doen?

Een werknemer meldt zich ziek. U heeft er een hard hoofd in of de ziekmelding terecht is. Bijvoorbeeld omdat de ziekmelding kort na een conflictsituatie of functioneringsgesprek plaatsvindt waarbij de werknemer kritiek heeft ontvangen. Wat kunt u doen?


Telefonisch in gesprek met de werknemer

Uw werknemer meldt zich ziek bij u. Het liefste wilt u gewoon weten wat eraan schort. Is het een griepje of is het ernstiger? De privacywetgeving verbiedt u echter om te vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte.

U mag wel vragen wanneer de medewerker zelf denkt weer aan de slag te kunnen. Ook mag u de lopende afspraken bespreken en wat er verzet of doorgeschoven moet worden aan werk.
Als u toch vraagt naar de aard en oorzaak van de ziekte, mag de werknemer weigeren u antwoord te geven. Wees daar niet beledigd over! Het is een recht van uw werknemer.

Wat u verder mag vragen aan uw werknemer

 • Waar ben je nu, wat is je (verpleeg)adres en telefoonnummer waaronder je bereikbaar bent?
 • Wat kan ik voor je doen?
 • Kan ik je ergens mee helpen?
 • Houd je ziekte verband met een ongeval? Is er sprake van een regresmogelijkheid? Oftewel: Kan de schade door ziekte eventueel op iemand verhaald worden?
 • Houd je ziekte verband met een verkeersongeval?
 • Heb je eerder gebruik gemaakt van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die mogelijk kan herleven. (let op: als werkgever mag u niet vragen welke uitkering dit is geweest…).

Rode vlaggen

De meeste twijfel aan ziekmeldingen ontstaat door de volgende situaties:

 • de ziekmelding vindt plaats na een woordenwisseling of slecht functioneringsgesprek;
 • de werknemer is meer dan gemiddeld ziek;
 • u heeft het idee dat de werknemer thuis problemen heeft;
 • andere werknemers geven aan te twijfelen aan de ziekmelding;
 • de werknemer meldt zich ziek op een dag waarvoor hij eerder geen verlof kreeg;
 • u weet dat de werknemer ondanks de ziekmelding nog ergens aan het klussen is, of gewoon gaat sporten;
 • de ziekmelding komt een dag ná een conflict op het werk;
 • u ziet op Facebook dat uw werknemer een leuke tijd heeft terwijl hij/zij is ziek gemeld.

Wat te doen bij twijfel?

Als u twijfelt aan de ziekmelding van de werknemer, dan is er maar één optie: schakel de bedrijfsarts in. Als u heel erg twijfelt aan de ziekmelding, kunt u vragen om een spoedconsult. In dat geval zal de bedrijfsarts de werknemer nog dezelfde dag oproepen of bezoeken.

Tip van Al-lex. Ook al twijfelt u enorm aan de ziekmelding, laat het oordeel over aan de bedrijfsarts en hou u op de vlakte . Mocht de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt zijn, dan leidt de openlijke twijfel daaraan tot een moeizame arbeidsrelatie. Dat kan de re-integratie belemmeren.

De enige die bij u twijfels kan wegnemen is de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts meldt dat er ‘geen sprake is van ziekte of gebrek’ onderneem dan meteen actie.

Werknemer niet ziek, wat nu?

1. Volg het advies van de bedrijfsarts op: moet er een gesprek plaatsvinden of kan de werknemer meteen worden opgeroepen om aan het werk te gaan?
2. Weigert de werknemer een gesprek of weigert de werknemer om aan het werk te gaan? Stop dan met het betalen van loon.
3. Stoppen met loon. Als er geen redenen zijn voor de werknemer om thuis te blijven dan moet hij terstond weer aan het werk. Weigert de werknemer het werk te hervatten, dan geldt de regel: geen arbeid, geen loon. U mag dus stoppen met het doorbetalen van het loon. Zekerheidshalve dient u twee brieven te sturen. De eerste brief bevat een oproep om te komen werken of praten met daarbij de waarschuwing dat het loon zal worden stopgezet als aan deze oproep niet wordt voldaan. De tweede brief bevat de mededeling dat de werknemer niet is verschenen en dat de loonstop ingaat.

Niet naar de bedrijfsarts. Als de werknemer u niet in staat stelt te controleren of hij ziek is of als hij de controle- of verzuimvoorschriften niet opvolgt, mag u het loon opschorten. Volgt de werknemer alsnog de voorschriften op, dan moet het loon met terugwerkende kracht betalen. Let op: ook dit moet u schriftelijk aankondigen en later bevestigen.

De werknemer is het niet eens met de bedrijfsarts. De werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (op eigen kosten). Daarnaast kan de werknemer een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts (op uw kosten). Als het oordeel van deze deskundige of second opinion arts is dat de werknemer wel ziek is/was, moet u het achterstallige loon alsnog betalen.

Dus?

Als de bedrijfsarts van mening is dat de werknemer niet ziek is, sommeer de werknemer dan om het werk te hervatten. Stel daarvoor een duidelijke termijn en kondig een loonstop aan als hij geen gehoor geeft aan uw sommatie.


Tip van Al-lex. Schakel meteen de bedrijfsarts in als u twijfelt of de werknemer wel echt ziek is. Wij helpen u graag met het schriftelijk sommeren van de werkgever en met het schriftelijk aankondigen/bevestigen van een loonstop.